Behandelovereenkomst

Hieronder vallen alle therapievormen die in de Gezonder Beter praktijk aangeboden worden, zoals vermeld op deze website.
De behandelovereenkomst ingebed in het intakeformulier brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden).
Met het invullen van de (digitale) intake vragenlijst verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Op onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling deze behandelovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf aan moet voldoen.

• De Orthomoleculair Therapeut, of behandelaar is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG-KAB-ARCOS-CAT-RBCZ.
• De cliënt verplicht zich middels het intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.
• De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 klokuren van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
• De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
• De Orthomoleculair Therapeut of aangewezen behandelaar zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure weliswaar gecontroleerd, het dossier wordt echter geanonimiseerd.
• De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
• De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
• De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
• De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden direct geschieden.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
• Indien de hulpvrager tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de behandelaar in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
• De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
• Betalingswijze van de behandeling geschiedt door bankovermaking.
• Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar. zie klachten pagina op deze website.
• Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaren een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Gezonder Beter behandelaars doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Gezonder Beter:
• zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Alle behandelaars van Gezonder Beter hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelaar.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de persoonlijke gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de vaste administrateur een factuur kan opstellen, dan wel voor het vaste incassobureau.
• Als uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens;
• uw naam, adres en woonplaats
• uw zorgverzekering klantnummer en/of uw geboortedatum
• data van de behandeling(en)
• een korte omschrijving van de behandeling.